在线字典

奇 字的解释

奇
拼音qí jī 注音ㄑ一ˊ ㄐ一
部首大部 部外笔画5画总笔画 8画
五笔DSKF 仓颉KMNR 郑码GDAJ 四角40621 结构上下
电码1142 区位3870 统一码5947
笔顺一ノ丶一丨フ一丨

基本解释

基本字义

qí(ㄑ一ˊ)

⒈  特殊的,稀罕,不常见的:奇闻。奇迹。奇志。奇观。奇妙。奇巧。奇耻大辱。

⒉  出人意料的,令人不测的:奇兵。奇计。奇袭。出奇制胜。

⒊  惊异,引以为奇:奇怪。惊奇。不足为奇。

jī(ㄐ一)

⒈  数目不成双的,与“偶”相对:奇数(不能被二整除的数,如一、三、五、七、九等,正的奇数亦称“单数”)。

⒉  零数:奇零(不满整数的数)。奇羡(赢余,积存的财物)。有奇(如“八分奇奇”即八分多一点)。

汉英互译

astonish、odd、queer、rare、strange、surprise

相关字词

'偶'

造字法

形声:从大、可声

English

strange, unusual, uncanny, occult

详细解释

基本词义

〈形〉

(1) (字源见奇( )。本义:奇特,奇异)

(2) 单数,偶之对 [odd]

奇,一曰不耦。——《说文》

阳数奇。——《白虎通·嫁娶》

一算为奇。——《仪礼·乡射礼》

奇肱之国,其人一臂三目,有阴有阳。——《山海经·海外西经》

每奇日,未尝不视朝。——《资治通鉴》

(3) 又如:奇日(奇数之日。即单日);奇左(仅有左臂);奇肱(仅有一臂。又指古代神话中的国名);奇偏(偏于一方面,片面)

(4) 非法的 [illegitimate]。如:奇车(不合制度的车);奇请它比(于法律正文以外,另行请示或比附他例判案)

(5) [遭遇]不顺当的 [unsmooth]

卫青不败由天幸, 李广无功缘数奇。—— 王维《老将行》

(6) 又如:奇人(坎坷不遇之人);数奇(命运不好);奇薄(数奇命薄。命运不好);奇蹇(命运不好)

(7) [中医]∶药味合于单数或单味药的 [odd-numbered] 。如:奇方

词性变化

〈名〉

(1) 余数,零头,不足整数者 [remainder;fractional amount]

时有奇羡。——《史记·货殖列传》。索隐:“余衍也。”

操其奇赢。——《汉书·食货志》。注:“谓有余财。”

旁入奇利。——《管子·禁藏》。注:“余也。”

长约八分有奇。——明· 魏学洢《核舟记》

七万五千有奇。——清· 邵长蘅《青门剩稿》

(2) 又如:奇得(多余的利益);奇羡(商贾买卖的赢利);奇零(不满整数的数目);奇赢(以余财蓄积奇异的货物)

(3) 姓

(4) 另见

常用词组

奇函数、奇偶、奇数、奇羡

基本词义

〈形〉

(1) (会意。从大,从可,可亦声。本义:奇异,怪异)

(2) 同本义 [curious;incredible;queer;peculiar]

奇,异也。——《说文》

奇服怪民不入宫。——《周礼·阍人》

国君不乘奇车。——《礼记·曲礼》

奇生怪。——《国语·晋语》

足以为奇伟偃却之属。——《荀子·非相》。注:“奇伟誇大也。”

余幼好此奇服兮。——《楚辞·屈原·涉江》

有奇字素无备者。——宋· 沈括《梦溪笔谈·活板》

邑人奇之。——宋· 王安石《伤仲永》

奇已。——清· 周容《芋老人传》

奇花初胎。——清· 梁启超《饮冰室合集·文集》

(3) 又如:奇挺(奇异挺拔;奇异超群);奇怀(奇异的想法);奇缘(奇特的缘分);奇古(奇特古朴);奇辟(奇特异常);奇节(奇特的节操);奇险(奇特险怪)

(4) 珍奇;稀奇 [rare]

此奇货可居。——《史记·吕不韦传》

(5) 又如:奇稀(奇希。希奇);奇货(珍奇少见的物品或货物);奇珍(奇异珍贵之物);奇花异卉(稀奇少见的花草)

(6) 出人意外,诡变莫测 [unpredictable;unusual]

以奇用兵。——《老子》。注:“诈也。”

(7) 又如:奇咳(奇祕);奇正(兵法术语。设计邀截袭击为奇,对阵交锋为正);奇病(奇怪的病)

(8) 新奇 [strange;novel]。如:奇靡(新奇华丽);奇纵(新奇豪放);奇律(新奇的乐律)

(9) 非凡;佳;妙 [outstanding;fine]。如:奇优(出类拔萃的优伶);奇度(非凡的气度);奇相(非凡的相貌);奇笔(奇妙的书法);奇方(奇妙的丹方)

词性变化

〈副〉

极端,极其,非常,异常 [extremely]。如:奇大;价钱奇贵;奇效的药水

〈动〉

(1) 引起惊讶;感到惊异 [surprise;wonder]

大将军邓骘奇其才,累召不应。——《张衡传》

(2) 又如:不足为奇;奇诧(惊奇,诧异);奇骇(非常惊异;奇特惊人)

〈名〉

(1) 泛指一切奇特的、异乎寻常的人或事物 [strange person or things]。如:奇门(一种迷信术数。认为可依此推算预测人的吉凶祸福)

(2) 姓

(3) 另见

常用词组

奇兵、奇才、奇才、奇彩、奇耻大辱、奇怪、奇观、奇幻、奇货可居、奇祸、奇迹、奇技、奇解、奇景、奇绝、奇崛、奇谲、奇览、奇丽、奇妙、奇妙、奇谋、奇癖、奇篇、奇巧、奇趣、奇缺、奇人、奇士、奇事、奇谈、奇特、奇伟、奇伟、奇文、奇文共赏、奇闻、奇袭、奇形怪状、奇异、奇遇、奇珍异宝、奇志、奇装异服

康熙字典

康熙字典奇

奇 【大部】【丑集下】 康熙筆画:8画,部外筆画:5画

《廣韻》《集韻》《韻會》渠羈切《正韻》渠宜切,音琦。異也。《莊子·北遊篇》萬物一也。臭腐化爲神奇,神奇復化爲臭腐。《仙經》人有三奇,精,氣,神也。

祕也。《史記·平傳》平凡六出奇計,其奇祕世莫得聞。

姓。

天神名。《淮南子·地形訓》窮奇廣莫,風之所生也。

四凶之一。《史記·五帝紀》少皡氏有不才子,天下謂之窮奇。《註》窮奇,卽共工氏。

獸名。《司馬相如·上林賦》窮奇犀。《註》狀如牛,蝟毛,音如嘷狗,食人。

江神謂之奇相。《江記》帝女也。卒爲江神。

與琦通。

《廣韻》《集韻》《韻會》居宜切,音羈。一者,奇也。陽奇而隂偶。《易·繫辭》陽卦奇,亦零數也。《又》歸奇于扐以閏。

隻也。《禮·投壷》一算爲奇。

餘夫也。《韓非子·十過篇》遺有奇人者,使治城郭。

數奇,不偶也。《史記·李廣傳》大將軍隂受上誡,以爲李廣老數奇,毋令獨當單于。

奇,一拜也。《周禮·春官》大祝辨九,七曰奇。

奇車,奇邪不正之車。《禮·曲禮》國君不乗奇車。

奇衺,詭異也。《周禮·地官》比長有辠,奇衺則相及。

《集韻》《韻會》《正韻》隱綺切。與倚通。依倚也。《前漢·鄒陽傳》輪囷離奇。

《字彙補》倚蠏切。同矮,短人也。《後漢·五行志》童謠,見一奇人,言欲上天。

叶古禾切,音戈。《宋玉·招魂》娭光眇視,目曾波些。被文服纖,麗而不奇些。《說文》从大从可。別作①。俗作竒,非。①字从大从司。

说文解字

说文解字

奇【卷五】【可部】

異也。一曰不耦。从大从可。渠羈切

说文解字注

(奇)異也。不羣之謂。一曰不耦。奇耦字當作此。今作偶、俗。按二義相因。从大。从可。會意。可亦聲。古音在十七部。今音前義渠羈切。後義居宜切。

©2022 QISOUBAO.com · 粤ICP备18051331号