在线字典

劳 字的解释

劳
拼音láo 注音ㄌㄠˊ
部首力部 部外笔画5画总笔画 7画
仓颉TBKS 郑码EWYM 四角44427 结构上下
电码0525 区位3245 统一码52B3
笔顺一丨丨丶フフノ

基本解释

基本字义

láo(ㄌㄠˊ)

⒈  人类创造物质或精神财富的活动:劳动。劳力。劳逸。功劳(功业,成绩)。按劳分配。

⒉  辛苦,辛勤:劳苦。劳顿(劳累困顿)。劳瘁(劳累病苦)。劳碌(事情多而辛苦)。劳心。疲劳。烦劳。任劳任怨。

⒊  劳动者的简称:劳工(旧时指工人)。劳资。

⒋  用力:劳苦功高。勤劳。徒劳无功。

⒌  用言语或实物慰问:慰劳。劳军(慰劳军队)。

⒍  姓。

汉英互译

fatigue、put sb. to the trouble of、service、work

相关字词

'逸'

造字法

会意

English

labor, toil, do manual work

详细解释

基本词义

láo

〈动〉

(1) (会意。小篆字形,上面是焱( yàn),即“焰”的本字,表示灯火通明;中间是“冖”字,表示房屋;下面是“力”,表示用力。夜间劳作。本义:努力劳动;使受辛苦)

(2) 同本义 [work hard]

是犹推舟于陆地,劳而无功。——《庄子》

或劳心,或劳力;劳心者治人,劳力者治于人。——《孟子·滕文公上》

(3) 又如:劳心焦思(苦思苦想);劳民(劳役人民);劳民动众(动用众多民力去做某件事);劳师(使军队劳累;劳军)

(4) 烦劳;麻烦 [put sb. into the trouble of]

劳各位等了许久,兄弟非常抱歉。——巴金《家》

(5) 又如:劳尊(表示客气的敬词。劳驾);劳扰(烦劳打扰)

(6) 慰劳[辛苦的人] [express one's appreciation]

公劳之日。——明· 崔铣《记王忠肃公翱三事》

莫我肯劳。——《诗经·魏风·硕鼠》

劳之来之,匡之直之,辅之翼之。——《孟子·滕文公上》

(7) 又如:劳农(慰勉农耕);劳赐(慰劳赏赐);劳兵(慰劳军队)

(8) 耗损 [exhaust]。如:劳费(耗费人力、精力或财力);劳毁(耗费,损坏);劳怯(虚弱之症)

(9) 忧愁;愁苦 [worried]

实劳我心。——《诗·邶风·燕燕》

(10) 又如:劳人(劳苦忧伤之人);劳结(郁结。指积在心中的忧思)

(11) 通“捞”。夺取 [capture;seize;wrest;take by force]

牺牲不劳,则牛马育。——《管子·小匡》《方言》注:“捞,取也。古无捞字,借劳为之。”

词性变化

láo

〈形〉

(1) 劳累,疲劳 [fatigue]

师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?——《左传·僖公三十二年》

无案牍之劳形。——唐· 刘禹锡《陋室铭》

劳其筋骨。——《孟子·告子下》

历农亩之劳。——明· 刘基《诚意伯刘文成公文集》

好逸恶劳。——清· 黄宗羲《原君》

事力劳而供养薄——《韩非子·五蠹》

(2) 又如:劳碌(劳苦忙碌);劳佚(劳苦与安佚);劳倦(劳累疲倦);劳烦(劳累麻烦);劳竭(疲劳枯竭)

(3) 辛苦;费力 [industrious]

自谓少时用心于学甚劳。——宋濂《送东阳马生序》

(4) 又如:劳谦(勤劳谦虚);劳谦日昃(恭谨勤劳,直到太阳偏西);劳劳扰扰(忙忙碌碌)

láo

〈名〉

(1) 劳绩,小功 [meritorious deed]

奉厚而无劳。——《战国策·赵策》

又口舌为劳。——《史记·廉颇蔺相如列传》

(2) 又如:劳伐(功劳,功绩);劳效(功效;功绩);劳烈(劳绩;功业)

(3) 泛称一般的操作,工作 [work]。如:劳作(劳动;工作);劳事(劳动操作之事);劳烈(劳绩;功业)

(4) 劳动者 [labor]。如:劳资关系;劳歌(劳动者之歌)

(5) 疾病 [ill;deases]。如:劳复(大病初愈,气血尚虚,若劳累过度,容易复发)

(6) 通“耢”。摩田农具 [farm implement used to level the ground]

劳亦再遍。——《齐民要术·耕田》

常用词组

劳保、劳瘁、劳动、劳动力、劳动模范、劳动强化、劳动者、劳顿、劳而无功、劳乏、劳改、劳改农场、劳工、劳绩、劳驾、劳教、劳军、劳苦、劳苦功高、劳劳、劳累、劳力、劳力、劳民伤财、劳模、劳神、劳师、劳务、劳心、劳役、劳逸、劳之、劳资、劳作

康熙字典

康熙字典劳

劳 【力部】【子集下】 康熙筆画:12画,部外筆画:10画

〔古文〕《唐韻》魯刀切《集韻》郞刀切,音牢。《說文》劇也。从力,熒省。用力者勞。《爾雅·釋詁》勞,勤也。《易·兌卦》悅以先民,民志其勞。《史記·文帝本紀》朕親郊祀上帝諸神,禮官議毋諱以勞朕。

事功曰勞。《禮·儒行》先勞而後祿。《註》猶事也。

憂也。《曹丕·與吳質書》未足解其勞結。《註》謂憂心之結。

姓。《廣韻》後漢有琅邪勞丙。

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》郞到切,牢去聲。《廣韻》勞,慰也。《禮·曲禮》君勞之,則拜。《韻會》勞者,敘其勤以答也。

说文解字

说文解字

勞【卷十三】【力部】

劇也。从力,熒省。熒,火燒冂,用力者勞。????,古文勞从悉。魯刀切

说文解字注

(勞)勮也。勮各本从刀、作劇。今訂从力。文????北征賦注引說文劇、甚也。恐是許書本作勮。用力甚也。後因以爲凡甚之詞。又譌其字从刀耳。以俟明者定之。从力熒省。焱火燒冖。用力者勞。焱舊作熒。今正。此析熒字而釋之。燒冖、謂燒屋也。斯時用力者冣勞矣。或改冖作門者、誤。魯刀切。二部。

©2022 QISOUBAO.com · 粤ICP备18051331号